KVKK AYDINLATMA METNİ | Fabaylife

FABAY TURİZM YATIRIMLARI İNŞAAT İMALAT ANONİM ŞİRKETİ SOSYAL MEDYA İLETİŞİM AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu: Fabay Turizm Yatırımları İnşaat İmalat Anonim Şirketi Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. 2 Blok No: 4 İç Kapı No: 9 Ümraniye/ İstanbul

Fabay Turizm Yatırımları İnşaat İmalat Anonim Şirketi (bundan sonra “FABAY” olarak anılacaktır.) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), ilgili mevzuat ve yasal düzenlemeler doğrultusunda; FABAY tarafından yürütülen İletişim faaliyetleri kapsamında sizlere dair elde ettiğimiz kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili sizleri bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metni hazırlanmıştır.

Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte ve Kı̇şı̇sel Verı̇lerı̇nı̇zı̇n İşlenme Amaçları, Hukukı̇ Sebepleri ve Toplama Yöntemleri Nelerdir?

İletişim faaliyetleri kapsamında sizlere ait; kimlik(Ad, Soyad), iletişim(Telefon Numarası, EPosta Adresi) verileriniz, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, talep konusu hakkında destek hizmetlerinin yerine getirilmesi için gerekli araştırma/incelemelerin yapılması, tarafınıza bilgi ve destek hizmetlerinin sunulması amaçlarıyla sınırlı olarak Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve 5. maddenin 2. fıkrasının (f) bendi uyarınca veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebebine dayalı olarak işlenecektir.

FABAY, kişisel verilerinizi, sosyal medya hesaplarında yer alan elektronik formlar vasıtasıyla temin etmektedir.

Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

FABAY, yukarıdaki amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenen kişisel verilerinizi;

● Yasal düzenlemeler ve tabi olduğumuz mevzuat uyarınca kişisel verileriniz, bir mahkeme kararı veya yetkili kılınmış idari mercilerin talebi üzerine, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ve
● Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla sunucuları yurt dışında bulunan Sosyal Medya Platformları’na

KVKK’nın Aktarıma ilişkin 8. maddesindeki veya Yurtdışına Aktarıma ilişkin 9. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, sadece ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olan kadarı aktarılabilecektir.

Sosyal medya hesaplarının kullanımı esnasında, işlenmekte olan kişisel verilerinize ilişkin detaylı bilgiye ilgili sosyal medya platformlarının kendi gizlilik politikalarından ulaşabilirsiniz.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verilerinize ilişkin;

● Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
● Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
● Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
● Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
● KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
● Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
● İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
● Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi, dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu kullanarak;

● Islak imzalı ve kimliğinizi tevsik edici belgeler ile “Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. 2 Blok No: 4 İç Kapı No: 9 Ümraniye/ İstanbul” adresine göndererek,
● Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte FABAY’a bizzat başvurarak,
● Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle fabayturizm@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine göndererek,
● Güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle, kvkkbasvuru@fabay.com.tr adresine e-posta göndererek,
● Daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden kvkkbasvuru@fabay.com.tr adresine e-posta göndererek

FABAY’a iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) uyarınca, başvurunuzda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

Başvuru, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içermeli ve başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Başvurunun özel nitelikli veriler kapsamında olması durumunda ise Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik’in 10. maddesi uyarınca başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkilendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Tebliğ’de belirtilen esaslara göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Başvurunuza ilişkin cevabımız başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilecektir.

FABAY TURİZM YATIRIMLARI İNŞAAT İMALAT ANONİM ŞİRKETİ ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ KURALLARI VE BİLGİLENDİRME METNİ

Fabay Turizm Yatırımları İnşaat İmalat Anonim Şirketi (“FABAY”) olarak 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi ve kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili sizlere bilgi vermek amacıyla işbu Elektronik Ticari İleti Kuralları ve Bilgilendirme Metni’ni hazırladık.

Bu kapsamda, sosyal medya hesaplarında yer alan elektronik formlar aracılığıyla paylaşmış olduğunuz iletişim bilgileriniz, izin vermeniz halinde pazarlama iletişiminde kullanılmak üzere; pazarlama faaliyetleri kapsamında iletişimin yürütülmesi, pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, pazarlama analiz çalışmalarının yapılması; hizmet, tanıtım, duyuru, anket, etkinlik, reklam, promosyon, vb. ticari elektronik iletilerin sosyal medya hesapları, telefon, SMS, eposta dahil rıza vermiş olduğunuz kanallar üzerinden gönderilmesi amaçlarıyla 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 6. maddesi gereğince ticari elektronik ileti onay şartına ve KVKK’nın 5. maddesinin 1. fıkrası gereğince açık rıza hukuki sebebine dayanılarak işlenecektir

Açık rızanızı dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz, elektronik ticari ileti gönderilmesine ilişkin olarak vermiş olduğunuz onayı geri almanız durumunda açık rızanızı geri çektiğiniz kabul edilecektir.

FABAY tarafından kişisel verileriniz/verileriniz doğrudan veya veri işleyenleri aracılığıyla kullanılacak, belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda FABAY’ın iş ortakları ve tedarikçileri ile paylaşılacaktır.

KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre Aydınlatma Metni’nde belirtilen kanallardan iletebilirsiniz.

Arama

Bilgi Alın